Skip to content

Algemene voorwaarden

TableTop is een handelsnaam van XSARUS.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze XSARUS-voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

  • Dienst: De door XSARUS krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;
  • XSARUS-Voorwaarden: Deze voorwaarden van XSARUS inclusief alle eventuele toepasselijke bijlagen;
  • IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten;
  • Opdrachtgever: De natuurlijke– of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met XSARUS;
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen XSARUS en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst;
  • Partijen: XSARUS en Opdrachtgever
  • Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De XSARUS-Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van XSARUS, Overeenkomsten en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen tussen XSARUS en Opdrachtgever, danwel zijn rechtsopvolger.
2.2 Wanneer in de XSARUS-Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.
2.3 Afwijkingen van de XSARUS-Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door XSARUS en Opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.4 De XSARUS-Voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventueel door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden.
2.5 Als deze XSARUS-Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen XSARUS en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze XSARUS-Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Indien en voor zover enige bepaling van de XSARUS-Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de XSARUS-Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de XSARUS-Voorwaarden, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang.
2.8 Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1 Offertes en andere aanbiedingen van XSARUS zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij door XSARUS schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan XSARUS verstrekte gegevens waarop XSARUS zijn aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft XSARUS het recht om de aanbieding te wijzigen.
3.4 Indien XSARUS een herziene aanbieding opstelt komen voorgaande aanbiedingen daaromtrent te vervallen.
3.5 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van XSARUS.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst en levering

4.1 XSARUS zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen XSARUS en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst XSARUS uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. Eventuele afspraken over een service-niveau (Service Level Agreement) worden steeds separaat schriftelijk overeengekomen.
4.2 Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
4.3 XSARUS is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Partijen in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
4.4 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is XSARUS gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.5 XSARUS is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van XSARUS en zal XSARUS hiervan melding maken aan Opdrachtgever.
4.6 XSARUS is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.
4.7 Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen twintig (20) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd, naar redelijkheid, heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Het deel van de Diensten waarop die schriftelijke onderbouwing geen betrekking heeft wordt beschouwd als geaccepteerd. Voor de Diensten die niet zijn geaccepteerd, geldt dat XSARUS de Diensten binnen een redelijke termijn dient te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.
4.8 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van XSARUS slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is XSARUS verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
5.3 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop XSARUS de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen.
5.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan XSARUS de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.
5.5 XSARUS heeft het recht Diensten die zich nog onder XSARUS bevinden onder zich te houden wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat Opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die XSARUS nog onder zich houdt.
5.6 XSARUS is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor zijn Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen naar redelijkheid en billijkheid. XSARUS is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
5.7 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling, over dat deel van de verzonden factuur waarover geen dispuut gevoerd wordt, niet op.
5.8 XSARUS is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.
5.9 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door XSARUS.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

6.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal XSARUS dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
6.2 Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door XSARUS extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 XSARUS is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding.
6.4 Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal XSARUS Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken.
6.5 Dit artikel heeft betrekking op Overeenkomsten waarvoor een totale vergoeding is vastgesteld en heeft geen betrekking op de Diensten waarvoor een begroting, budget en of voorcalculatie is afgegeven (zie artikel 5.2).

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan XSARUS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door XSARUS in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan XSARUS worden verstrekt en zal alle door XSARUS verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van XSARUS alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
7.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan XSARUS worden verstrekt, heeft XSARUS het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door XSARUS mogelijk te maken zal Opdrachtgever XSARUS steeds tijdig alle door XSARUS nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
7.4 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door XSARUS gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van XSARUS.
7.5 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door XSARUS gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van XSARUS verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

Artikel 8 (Tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan

8.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
8.3 Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.
8.4 Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze XSARUS-Voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.
8.5 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen XSARUS reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat XSARUS ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die XSARUS vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen XSARUS ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.6 In het geval van ontbinding van de Overeenkomst, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken.
8.7 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 9 IE-rechten

9.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten die rusten op al de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die XSARUS ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij XSARUS en/of zijn licentiegevers.
9.2 Niets in deze XSARUS-Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden.
9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.
9.4 XSARUS doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
9.5 Het is XSARUS toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
9.6 XSARUS behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.
9.7 XSARUS vrijwaart Opdrachtgever voor rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door XSARUS zelf ontwikkelde (delen van) de Diensten inbreuk maken op enig in Nederland geldend IE-Recht onder de voorwaarde dat Opdrachtgever XSARUS onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan XSARUS. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan XSARUS verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
9.8 De hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:
(i) door Opdrachtgever aan XSARUS ter beschikking gestelde materialen; en/of
(ii) wijzigingen die Opdrachtgever in de Dienst heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
9.9 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door XSARUS zelf ontwikkelde Diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of indien naar het oordeel van XSARUS een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal XSARUS zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever de Dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken.

Artikel 10 Privacy

10.1 Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door XSARUS Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet XSARUS als “bewerker” in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens en Opdrachtgever als “verantwoordelijke” worden aangemerkt.
10.2 Opdrachtgever staat er jegens XSARUS voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart XSARUS tegen elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens in het kader van de Overeenkomst.
10.3 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens (zoals de Wet bescherming persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van Persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. XSARUS zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
10.4 XSARUS zal met Opdrachtgever de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen bespreken teneinde Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
10.5 Opdrachtgever erkent dat hij volledige kennis heeft van de door XSARUS te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
10.6 Indien zich, ondanks het feit dat XSARUS de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van i) vernietiging, ii) verlies, iii) vervalsing, iv) niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel v) enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, kan Opdrachtgever XSARUS niet aansprakelijk houden voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.
10.7 Indien Opdrachtgever nadrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar oordeel van XSARUS, niet als passende technische en organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt de doorvoering van deze maatregelen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats en accepteert XSARUS geen aansprakelijkheid voor eventueel door Opdrachtgever of derden geleden schade.
10.8 XSARUS zal een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens die door XSARUS in het kader van het verrichten van Diensten ten behoeve van Opdrachtgever worden verwerkt, onverwijld aan Opdrachtgever melden na daarvan kennis te hebben verkregen.
10.9 Opdrachtgever vrijwaart XSARUS volledig tegen alle claims van derde partijen, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - boetes opgelegd door toezichthoudende instanties, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door XSARUS getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 10.7 niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

11.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.
11.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst.
11.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:
i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;
iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.
11.4 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (een) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van XSARUS, medewerkers van XSARUS die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van XSARUS wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van XSARUS voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).
12.2 Iedere aansprakelijkheid van XSARUS voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
12.3 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van XSARUS of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).
12.4 De aansprakelijkheid van XSARUS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever XSARUS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en XSARUS ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat XSARUS in staat is adequaat te reageren.
12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij XSARUS meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen XSARUS vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
12.6 Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. XSARUS accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat Opdrachtgever van de Diensten maakt. Opdrachtgever vrijwaart XSARUS voor enige aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, werkbezetting, algemene vervoersproblemen, onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, oorlog, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
13.3 Indien de overmacht tenminste negentig (90) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.
13.4 Indien XSARUS ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat.

Artikel 15 Schikking en bemiddeling

15.1 Indien een geschil tussen Partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
16.3 Enige geschillen die tussen XSARUS en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Rotterdam.